Kotolne

Kotolňa v objekte je centrálnym dodávateľom tepla. Navrhujeme a montujeme kotolne od malých rodinných domov, cez obytné bloky (bytové domy) až po veľké priemyselné kotolne o výkone niekoľko MW.

Prevádzame montáže kotolní:

  • na plyn
  • na drevnú štiepku
  • na slamu

Kotolne na plyn

Kotolna
Plynová kotolňa využíva na vykurovanie zemný plyn. Je to bezpečné a komfortné palivo. Vo väčšine prípadov montujeme do plynových kotolní kondenzačné plynové kotly. O plynovú kotolňu je potrebné sa dostatočne starať ako z hľadiska údržby tak aj pravidelných kontrol. Údržba kotolne a kotlov je potrebná z hľadiska ich udržania v bezpečnej, spoľahlivej a úspornej prevádzke a prehliadky a skúšky predpisujú právne predpisy. Hlavným motívom údržby a prehliadok by mala byť bezpečná a ekonomická prevádzka, pri ktorej nedochádza k plytvaniu zemným plynom. Dokonalé spaľovanie pozitívne ovplyvňuje spotrebu, ale aj bezpečnosť.

Kotolne na drevnú štiepku

Drevo je najrozšírenejším palivom z hľadiska biomasy. Ako palivo môže mať rôznu podobu – kusové drevo alebo drevný odpad (drevná štiepka a pelety). Palivo môže byť aj špeciálne pestované ako energetická rastlina napr. rýchlorastúca vŕba. Na prípravu štiepky pre spaľovanie sa dá využiť akákoľvek drevná hmota špeciálne pestovaná na energetické účely, rovnako ako aj drevný odpad.

Kotolne na slamu

Slama je jedným z najvýhodnejších spaľovaných druhov biomasy a jej využitie ako energetického zdroja rapídne získava na význame. Slama poskytuje pomerne veľký potenciál na výrobu tepla.
Aby bola slama vhodná na spaľovanie, jej vlhkosť by nemala prekročiť 20%.
Slama ako alternatívny zdroj energie predstavuje veľmi perspektívny produkt v procese využívania biomasy, jednak z hľadiska jej dobrej dostupnosti, vysokej tepelnej výhrevnosti a životného prostredia. Spaľovanie slamy je z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov neutrále.


Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme pri realizácii vašej kotolne.